Statut Stowarzyszenia -Wspólnota Theoforos

Statut Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych „Katolickie Stowarzyszenie Theoforos”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • § 1
 • 1. Katolickie Stowarzyszenie Theoforos zwane dalej Stowarzyszeniem jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych działającym na podstawie kan. 299 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK).
 • 2. W rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie jest organizacją kościelną (art. 34 ust.1).
 • 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Kościele Katolickim na mocy kan. 312 i 322 (KPK).
 • 4. Stowarzyszenie w Diecezji Łomżyńskiej eryguje Biskup Łomżyński.
 • 5. Stowarzyszenie rządzi się niniejszym Statutem zatwierdzonym przez Biskupa Łomżyńskiego.
 • 6. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Wspólnota Theoforos”.
 • § 2
 • 1. Stowarzyszenie działa na terenie Diecezji Łomżyńskiej.
 • 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Parafia Św. Michała Archanioła w Łomży, ul. Dworna 25.
 • 3. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności tworzy w innych miejscowościach Diecezji Łomżyńskiej lokalne oddziały Stowarzyszenia.
 • 4. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów statutowych, może podejmować współpracę z innymi stowarzyszeniami, ruchami, organizacjami kościelnymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz w bratnich kościołach chrześcijańskich.
 • § 3
 • 1. Stowarzyszenie posiada asystenta kościelnego mianowanego przez Biskupa Łomżyńskiego.
 • § 4
 • 1. Stowarzyszenie może posiadać wyróżniające je znak graficzny (logo).
 • 2. Formę oraz treść znaków identyfikacyjnych ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II. Cel i działalność Stowarzyszenia

 • § 5
 • 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest służba Kościołowi Katolickiemu w dziele ewangelizacji oraz formacja duchowa członków Stowarzyszenia, mająca na celu kształtowanie świadomych i dojrzałych postaw chrześcijańskich.
 • 2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: • organizację i prowadzenie kursów ewangelizacyjnych w szczególności Kursu Alpha; • uczestnictwo oraz wspieranie organizacji kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji; • spotkania ewangelizacyjne w szkołach i parafiach oparte na głoszeniu Kerygmatu; • pracę w małych grupach formacyjnych; • spotkania formacyjne z nauczeniem i modlitwą wspólnotową; • organizację ewangelizacyjno-formacyjnych rekolekcji wakacyjnych; • organizację dni skupienia dla członków Stowarzyszenia; • inicjatywy charytatywne; • profilaktykę uzależnień; • spotkania kulturalno-rozrywkowe propagujące kulturę chrześcijańską; • inne podejmowane inicjatywy ewangelizacyjne typu: koncerty, konkursy, pantomimy, audycje w radiu i telewizji, artykuły w prasie i na serwisach internetowych, sesje, konferencje, szkoły modlitwy i duchowości chrześcijańskiej; • współpracę z instytucjami kościelnymi (diecezje, parafie, zakony, stowarzyszenia, ruchy, bractwa etc).
 • § 6
 • 1. Formacja członków Stowarzyszenia odbywa się na podstawie materiałów formacyjnych opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzonych przez asystenta kościelnego, nawiązujących do formacji Ruchu Światło-Życie z elementami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej oraz Szkoły Nowej Ewangelizacji.
 • § 7
 • 1. Stowarzyszenie tworzy Szkołę Nowej Ewangelizacji działającą zgodnie z charyzmatem i metodologią Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

 • § 8
 • 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie: a) zwyczajni; b) wspierający;
 • 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po przebyciu co najmniej II stopnia formacji rekolekcyjnej, która uczestniczy w działalności Stowarzyszenia w sposób stały, po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 • 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po ukończeniu Kursu Alpha lub innej ewangelizacji, po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 • 4. Członkiem Stowarzyszenia nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał więź ze wspólnotą Kościoła lub podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem.
 • 5. Członkowie Stowarzyszenia mogą należeć do innych stowarzyszeń i organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki Kościoła Katolickiego.
 • § 9
 • 1. Przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających oraz nadanie statusu członkostwa dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 • 2. Zarząd w szczególnych przypadkach może nadać członkowi wspierającemu status członka zwyczajnego, nawet jeśli osoba ta nie rozpoczęła formacji rekolekcyjnej wspólnoty.
 • 3. Dotyczy to w szczególności osób, które: a) co najmniej od 3 lat są członkiem wspierającym Stowarzyszenia, stale uczestniczą w życiu i korzystają z innych form formacji Stowarzyszenia oraz cieszą się dobrą opinią wśród innych członków Stowarzyszenia lub; b) stanowią grono założycielskie nowego Lokalnego Oddziału Stowarzyszenia.
 • § 10
 • 1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo: a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia; b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; c) udziału w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie; d) zgłaszania wniosków odnoszących się do działalności Stowarzyszenia;
 • 2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani: a) przestrzegać statutu Stowarzyszenia i działać na rzecz aktywnej realizacji jego celów; b) przestrzegać uchwał władz Stowarzyszenia; c) regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia;
 • § 11
 • 1. Członkom wspierającym przysługuje prawo: a) udziału w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie; b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia; c) udziału z głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia
 • 2. Członkowie wspierający są zobowiązani: a) przestrzegać postanowień Statutu i władz Stowarzyszenia; b) aktywnie wspierać działalność Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych; c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 • § 12
 • 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu; b) wykluczenia przez Zarząd z powodu wyraźnego naruszenia postanowień statutu, w szczególności poprzez: • zaprzestanie działalności na rzecz Stowarzyszenia; • nie stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia; • postępowanie niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego;

Rozdział IV Lokalne Oddziały Stowarzyszenia

 • § 13
 • 1. Lokalne oddziały są podstawową komórką organizacyjną Stowarzyszenia.
 • 2. Oddziały te tworzą lokalni członkowie Stowarzyszenia.
 • 2a. Oddział tworzy się na wniosek kapłana Diecezji Łomżyńskiej bądź osób świeckich stanowiących grono założycielskie nowego oddziału.
 • 2b. Wniosek o utworzenie oddziału składa się do Zarządu Stowarzyszenia. Przed złożeniem wniosku osoby, o których mowa w ust. 2a muszą uzyskać zgodę proboszcza parafii, przy której dany oddział ma funkcjonować.
 • 3. Każdy oddział opracowuje Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Oddziału zatwierdzany przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie którego organizuje pracę oddziału.
 • 4. Oddziały Stowarzyszenia posiadają lokalne władze, w pełni podległe władzom Stowarzyszenia.
 • 5. Lokalne władze tworzą:
 • a) Walne Zebranie;
 • b) Zarząd Oddziału z Przewodniczącym (Grono odpowiedzialnych i lider).
 • 6. W skład Walnego Zebrania z prawem głosowania wchodzą członkowie zwyczajni (tworzący dany oddział Stowarzyszenia), asystent kościelny Stowarzyszenia oraz opiekun duchowy oddziału. Pozostali członkowie mogą uczestniczyć z prawem do zgłaszania wniosków.
 • 7. Zarząd Oddziału w ilości 5 – 8 członków, w tym Przewodniczący, wybierany jest przez Walne Zebranie spośród lokalnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia na 2 letnią kadencję.
 • 8. Przewodniczącym Zarządu Oddziału może być członek zwyczajny Stowarzyszenia po ukończeniu III stopnia formacji Stowarzyszenia, który nie pełnił funkcji Przewodniczącego w poprzedniej kadencji.
 • 8a. Przepis ust. 8 nie dotyczy nowo utworzonego oddziału oraz oddziału, w którym przynajmniej 3 członków zwyczajnych nie ukończyło III stopnia formacji Stowarzyszenia.
 • 8b. Przewodniczący Zarządu Oddziału w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji pozostaje członkiem Zarządu Oddziału. W tej sytuacji dopuszcza się 9 osobowy skład Zarządu Oddziału.
 • 8c. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Oddziału z pełnionej funkcji, członkowie zwyczajni oddziału dokonują wyboru nowego Przewodniczącego z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 8a.
 • 8d. Kadencja wybranego w sposób określony w ust. 8c Przewodniczącego jest dokończeniem kadencji poprzedniego Przewodniczącego i kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu Oddziału.
 • 9. Członkowie Zarządu Oddziału wybierają spośród siebie, zwykłą większością głosów, odpowiednią ilość Delegatów do Zarządu Stowarzyszenia w zależności od przypadających dla oddziału miejsc w Zarządzie Stowarzyszenia.
 • 10. Szczegółowe zasady wyboru i odwołania oraz kompetencje lokalnych władz określa Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Oddziału.
 • 11. Odziały posiadają opiekuna duchowego w osobie kapłana Diecezji Łomżyńskiej, wyznaczonego przez proboszcza parafii, przy której dany oddział funkcjonuje oraz zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział V. Władze Stowarzyszenia

 • § 14
 • 1. Władze Stowarzyszenia tworzą:
 • a) Walne Zgromadzenie,
 • b) Zarząd,
 • c) (uchylony)
 • § 15
 • 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 • 2. W przypadku utworzenia nowego oddziału Stowarzyszenia dokonuje się zmiany w składzie Zarządu pod względem osobowym i proporcjonalnym.
 • § 16
 • 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 • 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem głosowania w sprawach osobistych;
 • 3. W przypadku równego rozłożenia głosów o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.

Walne Zgromadzenie

 • § 17
 • 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 • 2. W skład Walnego Zgromadzania z prawem głosowania wchodzą: członkowie zwyczajni, asystent kościelny oraz opiekunowie duchowi oddziałów. Pozostali członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem do zgłaszania wniosków.
 • 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
 • 4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/5 liczby członków zwyczajnych.
 • 5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 • 6. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 • 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • b) uchwalanie zmian statutu,
 • c) uchylony
 • d) odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • e) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia bądź likwidacji lokalnego oddziału Stowarzyszenia
 • f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

 • § 18
 • 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 • 2. Zarząd w ilości 8 – 10 członków składa się z Przewodniczących oraz delegatów Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia wybieranych przez członków tych Zarządów. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i asystent kościelny.
 • 3. Ilość członków Zarządu rozkłada się po równo na oddziały Stowarzyszenia, z zachowaniem minimum 2 przedstawicieli każdego z oddziałów. W związku z czym dopuszcza się również Zarząd w ilości większej niż 10 członków.
 • 4. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Przewodniczący Zarządu Oddziału Łomżyńskiego, a Wiceprezesem Przewodniczący Zarządu Oddziału Ostrołęckiego.
 • 5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
 • 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy do roku.
 • 7. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy asystent kościelny.
 • 7a. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć opiekunowie duchowi oddziałów.
 • 8. Do kompetencji Zarządu należy:
 • a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • b) realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • c) zatwierdzania Wewnętrznych Regulaminów Organizacyjnych lokalnych oddziałów Stowarzyszenia;
 • d) nadzorowanie prac lokalnych oddziałów Stowarzyszenia
 • e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 • i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • j) powoływanie i odwoływanie Skarbnika  Stowarzyszenia.
 •                                                                                                                                                                                    § 19 (uchylony)

Rozdział VI.   Majątek Stowarzyszenia

 • § 20
 • 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
 • a) składki członkowskie,
 • b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,,
 • c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
 • 2. Posiadany i nabywany przez Stowarzyszenie majątek służy w całości na potrzeby realizacji celów statutowych z zachowaniem woli ofiarodawców.
 • 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz Kurii Łomżyńskiej.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 • § 21
 • 1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzane przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych i powinny być zatwierdzone przez Biskupa Łomżyńskiego.
 • 2. W przypadku braku kworum podczas Walnego Zgromadzenia zwołanego w pierwszym wyznaczonym terminie, Prezes lub Wiceprezes Zarządu (w razie nieobecności Prezesa), w uzgodnieniu z asystentem kościelnym, może wyznaczyć drugi termin Walnego Zgromadzenia.
 • 3. W drugim terminie Walnego Zgromadzenia wszystkie uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów w obecności dowolnej liczby członków zwyczajnych.
 • 4. Stowarzyszenie może rozwiązać lub czasowo zawiesić Biskup Łomżyński z własnej inicjatywy lub na wniosek Walnego Zgromadzenia, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 • 5. Wszystkie decyzje podejmowane przez władze Stowarzyszenia wymagają aprobaty asystenta kościelnego.
 • 6. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy statut Stowarzyszenie podlega odpowiednim przepisom Kodeksu Prawa Kanonicznego o prywatnych stowarzyszeniach wiernych i decyzjom Biskupa diecezjalnego.